Con Mèo Con Chuột (Sông Trà)
Tác giả: Sông Trà

Con mèo con chuột con chuột con mèo
Hai con biết trèo và hai con nó biết nhảy
Nó chạy rất nhanh nó chạy vòng quanh
Mèo nhanh hơn chuột
Thì chuột làm sao sánh bằng con mèo.

Con chuột con chuột con mèo
Hai con khác loài mà hai con nó khắc khẩu
Tiếng chuột chít chiu tiếng mèo mèo meo mèo
Đây bắt chuột thì chuột làm sao tránh mèo.