Đạo Tràng Tịnh Độ (Tịnh Hải)
Tác giả: Tịnh Hải

Một đạo tràng trang ngiêm ,
Một đào tràng thanh tịnh
Cùng niệm A DI ĐÀ,
Dù đi đứng nằm ngồi
Đều nhất tâm bất loạn,
Luôn niệm A DI ĐÀ
Cùng ngồi lại bên nhau
Ta niệm A DI ĐÀ

Một đạo tràng an vui,
Dạy mọi người tâm thiện
Cùng niệm A DI ĐÀ,
Dù đang lúc làm gì
Đều nhất tâm bất loạn,
Luôn niệm A DI ĐÀ
Ngày ngày được an vui,
Trong niệm A DI ĐÀ

***
Nam mô A DI ĐÀ Phật,
Cho chúng con vượt qua
Thân không mang bao tật bệnh
Tâm không còn ưu phiền ,
Gia quyến được đoàn viên
Cùng quay về bờ giác
Sống trong niềm an lạc.
Ngày đêm niệm Di Đà.