Đêm Trung Thu (Phùng Như Thạch)
Tác giả: Phùng Như Thạch

Ðêm Trung Thu em ngồi em ca
Ánh trăng thu soi chiếu mọi nhà
Em cầm đèn ra khoe với ba
Tết năm nay vui sướng quá ta!
Tính tính tình, tang tang tình
Mình cùng vui, cùng hát to:
Anh Cuội ơi! Chị Hằng ơi! ơi! ơi!