Duyên Phận (Tiếng Nhật) (Trường Lê)
Tác giả: Trường Lê

Tiếng Nhật:

けさ ごはんをたべました。
それから、スーパー へ いきました。
スーバーでパン と ぎゅうにゅう と ビールをかいました。
はちじに ともだちとタクシーでぎんこう へ いきました。
それから、かぞく と じどうしゃ で えき へいきました。
わたしは えきで Ánh Dương さん にあいました。
わたしは Ánh Dương さん と いっしょに えいがをみました。
それから、 こいびと と こうえん へ いきました。
それから、レストランで ごはん を たべました。
あしたは にちようび です。 あさ こうえん でしゃしん を とります。
わたしは くだもの とパンをたべます。
それから、かいしゃのひと と バイクでとしょかんへ いきます。
ごご Tiền さん とLan さん じてんしゃで デパートへいきます。

Phiên âm:

Kề sha gô hán, ô tà bề mas ta
Sô rê kà ra sừ pá ê i ki mas tà
Sứ pà đê ban, tồ giu niu tố
bí rư ố kai mas tà
Hà chi zi ni, tồ mô đa chi tô
Tà kư shi đê gin cô ế ì ki mas tà
Số rê kà ra, kà zô kư tố
zì đô sa đế ê kíê i ki mas ta

Wa ta shì wa, Ế ki đề đê
Ánh Dương sàn ni ai mas tà.
Wa ta shì wa, Ánh Dương sàn tô
Ịt sô ní ê ga ố mi mas ta
Số rê kà ra, coi bi tồ tô
Cố en ề i ki mas tà
Số rê kà ra, rê sư tồ ran
Đề gô hán ố i kì mas ta

À shi ta quá, nì chi dô bi des
À sha cô en, đê sà sin ô tồ ri mas.
Wả ta shi wa, kừ đa mô nố
Tố ban ô tá bệ mas.
Sồ rê kà ra, kài sha nô hi tô
Tồ bai kư đê tố sô kan ế i ki mas
Gố gô Tiền San tồ Lan san tố
Zì ten sha đế đề pá tô ế iki mas

Dịch nghĩa: