Gà Gáy Vang Dậy Bạn Ơi (Văn Dung)
Tác giả: Văn Dung

Ò ó o, gà gáy vang dậy bạn ơi ta xếp hàng
So đều tay nhún đều chân
Tập cho đều tập cho khỏe
Nào bạn ơi nào bạn ơi !