Kính Mừng Con Chúa Giáng Sinh Cứu Đời (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

KÍNH MỪNG CON CHÚA GIÁNG SINH
Hoàng Minh Dan
_______________________________________________________________________________________“Thiên chúa xuống đời làm người, Ngài sa xuống trần làm người, giáng sinh”

Lạy Chúa ngôi hai, đêm nay Ngài sinh xuống làm người/ dương trần
Lạy Chúa ngôi hai/ trên cao
Đêm nay Ngài đổ tràn hồng ân xuống chúng con/chúng sinh
Từ trên ngôi cao…trời cao, cao vút trời xanh“Thiên chúa xuống đời làm người, Ngài sa xuống trần làm người, giáng sinh” Ngài sa xuống trần/đời giáng sinh
Chúa đã yêu thương/cứu giúp con người
Chúa xuống trần sinh xuống trong hang Bê lê hem
Chúa đã yêu thương con người xuống cứu đời… cứu con người khỏi kiếp/ách lầm than
“Từ trên cao tuốt trời xanh, Người sa xuống trần gian giáng sinh”

Đêm nay, đêm nguyện cầu
Đêm nay, đêm nhiệm màu.
Đêm nay thiên chúa giáng sinh
Giáng sinh tâm hồn
Giáng sinh con người
Giáng sinh trần gian,
FINE