Tâm Sự Văn Hường (Cổ Nhạc & Văn Hường)
Tác giả: Cổ Nhạc & Văn Hường

Bài vọng cổ hài của nghệ sĩ Văn Hường...

Chưa có hết lời.