Vui Ca Lên (Sinh Hoạt)
Tác giả: Sinh Hoạt

Vui ca lên nào anh em ơi! Hát cho lòng thắm tươi,
dù thấy khó đừng mau chân lui, ta cứ tiến lên đường
dầu sương mưa rơi, lòng ta thêm tươi chớ khi nào có quên,
cùng cất tiếng hoà vang trong mây , cho bao người đều vui

Vui ca lên nào anh em ơi! Chớ đau buồn khóc than,
đời tươi thắm vì trong sương mưa, luôn tiếng hát

vang lừng , kìa chim trong cây, kìa ong trên hoa,
bướm lưng trời thướt tha, cùng ham sống việc vui quanh năm,
tô thêm tươi đời hoa.

Vui ca lên nào anh em ơi ! Hát cho đời thắm tươi,
lời ca khắp đồng quê xanh tươi, mang khắp chốn non

ngàn, mặc sương mưa rơi, lời ca không ngơi,
rắc reo nguồn sống vui, nào cất tiếng hoà vang trong mây,
cho bao người đều vui.