Xóm Đạo (Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn)
Tác giả: Truyện Dài & Nguyễn Ngọc Ngạn

"Xóm Đạo" là truyện dài của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn
qua phần thể hiện của kịch sĩ Hồng Đào và tác giả.