Bánh Bông Lan (Kiên Giang & Quy Sắc)

Tác giả: Kiên Giang & Quy Sắc


Ai mua bánh lan, hôn bông lan cánh hoa nhụy vàng, qua thương cô nàng khéo nướng bánh bông lan, xe đò lục tỉnh thênh thang, quen hơi nhớ tiêng...