Hoan Hô Hoan Hô (Sinh Hoạt)

Tác giả: Sinh Hoạt


Hoan hô!
Hoan hô chúng ta cùng ca.
À a á chúng tôi phục anh rất nhiều rồi.
À a á chúng tôi phục anh rất nhiều.