Im Lặng Thở Dài (Trịnh Công Sơn)

Tác giả: Trịnh Công Sơn


Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua im lặng mặt người
Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi

...