Bài Tình Mơ
Tác giả: Chưa Biết

Nắng vàng ,len nhẹ qua song cửa chiều nay.
Đêm guồng em dệt nên tầm áo tơ tình
Bao mùa thu về em ngong ngóng chờ anh.
Trời thu thêu nắng guồng tơ thêu tấm tình mơ.