Dược Sư Tâm Chú (Phạn Ngữ) Ca Khúc Phật Giáo (Lời Phiên Âm: Sư Chánh Đạo & Nhạc: Trung Hoa)
Tác giả: Lời Phiên Âm

Tad ya thā oṃ
bhai ṣaj ye bhai ṣaj ye
ma hā bhai ṣaj ye
ra ja sa mud ga te
svā hā


ĐOẢN CHÚ PHẬT DƯỢC SƯ
Tadyathā, oṃ, bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajye raja-samudgate svāhā