Đường Xa Đường Xa (Sinh Hoạt)
Tác giả: Sinh Hoạt

Đường xa, đường xa.
Nước non quê nhà, ta cùng nhau bước, sướng vui chan hoà.
Đường xa, đường xa, quyết chí xông pha,
suốt đời ra sức giúp nước non nhà.
Cùng nhau, cùng nhau.
Tiến nhanh lên nào, trên đường hoa lá thắm tươi muôn màu.
kìa trông, kìa trông.
Mây nước mênh mông, suốt đời ra sức giúp nước non nhà.
Đường xa, đường xa, đường xa, đường xa.