Gà Trống Nuôi Con (Truyện Ngắn & Nguyễn Ngọc Ngạn)
Tác giả: Truyện Ngắn & Nguyễn Ngọc Ngạn

Những vất vả của gia đình
khi không có bàn tay người phụ nữ
Qua giọng đọc của Hồng Đào và tác giả.