Hai, Hai, Ba, Bốn (Vương Ý Huệ)
Tác giả: Vương Ý Huệ

Ông mặt trời thức dậy
Bé cũng thức cùng ông
Trời thật trong thật xanh
Gió vui cùng với bé
A! ha ha bạn ơi
Ta cùng vui tập nhé
Cùng thở đều thở đều
Tay vươn cao thật cao
Hai ba ba bốn bốn
Thể dục cho khỏe người

Ông mặt trời thức dậy
Bé cũng thức cùng ông
Trời thật trong thật xanh
Gió vui cùng với bé
A! ha ha bạn ơi
Ta cùng vui tập nhé
Cùng thở đều thở đều
Tay vươn cao thật cao
Hai ba ba bốn bốn
Thể dục cho khỏe người
Hai ba bốn
Thể dục cho khỏe người
Hai hai hai ba bốn ...