Luật Rừng (Sinh Hoạt)
Tác giả: Sinh Hoạt

Làm Sói Con thì luôn GẮNG SỨC nghe lời trên.
Làm Sói Con thì ta không nên quá tin mình.
Làm Sói Con thì luôn GẮNG SỨC nghe lời trên.
Làm Sói Con thì ta không nên quá tin mình.