Phát Tâm Bồ Đề (Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Thích Thiền Tâm)

Tác giả: Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Thích Thiền Tâm


Nơi tam giới không an dường hoả trạch
Đâu chân lạc chỉ thấy cõi tang thương
Người vô thường, cảnh cũng vô thường
Hãy lo khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng
Hãy lo khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng

Hãy quay bước đến bên bờ giác thanh lương
Khởi lòng bi trí nguyện độ mười phương
Ba tăng kỳ kiếp tu muôn hạnh
Bền lòng không thối chuyển
Cầu ngôi vị pháp vương
Bền lòng không thối chuyển
Cầu ngôi vị pháp vương
( hát lại từ đầu )

(hát đoạn sau đây sau khi hát lập lại từ đầu)
Ba tăng kỳ kiếp tu muôn hạnh
Bền lòng không thối chuyển
Cầu ngôi vị pháp vương.